Provendo AS fokuserer på å ivareta og beskytte personers personopplysninger og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette kan være opplysninger om egne ansatte, kunder og leverandører eller andre som henvender seg til oss via vår hjemmeside.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Provendo AS mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Provendo AS, og hva Provendo AS gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Provendo AS behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

 

Registrering og innsamling av personopplysninger

Provendo AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger dersom du fyller ut et skjema på vår hjemmeside og opplyser navn, epost, telefonnummer, bedrift etc.

I Provendo AS tilbyr vi fjernhjelp. Vi kan da se ditt skrivebord på PC’en slik du ser det. Det er viktig at du, før vi kobler oss opp, har lukket ned alle dokumenter og programmer som kan inneholde personopplysninger. På den måten unngår du og vi at personopplysninger kan sees av våre konsulenter når de driver support. Når oppkoblingen opphører vil våre konsulenter ikke lenger ha tilgang.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Provendo AS bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gjennomføre leveransen og faktureringen. Provendo AS behandler altså personopplysninger med samtykke eller for å møte avtaleforpliktelser jamfør Personopplysningloven § 8.

 

Innsamling av informasjon via hjemmeside

Når du sender inn et skjema via vår nettside skal det tydelig komme frem hva du registrerer deg for. Dette kan være for å følge bloggen vår, få et uforpliktende tilbud eller møte eller å prøve programvare. Provendo AS vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjemaet du har sendt inn.

All informasjon som registreres via skjemaer, chat-dialoger og andre registreringer på nettsiden, vil lagres lokalt i Provendo AS’s informasjonssystemer, og vil oppbevares, forvaltes og eventuelt slettes enten ved henvendelse fra deg, eller når behandlingen ikke lenger er nødvendig.

 

Lagring av personopplysninger.

Provendo AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og gjennomfører til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Provendo AS har et rettslig grunnlag for det og et nødvendig behov for å lagre opplysningene. Når Provendo AS ikke lenger har et rettslig grunnlag eller et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Provendo AS utleverer ikke personopplysninger til 3. land utenfor EØS. Enkelte av Provendo AS’ interne systemer ligger i skytjenester. Disse er da plassert hos leverandører der behandlingen er regulert med en databehandleravtale.

 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Provendo AS vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Provendo AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette tilbake.

 

Revisjon av personvernerklæringen

Provendo AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Behandlingen av personopplysninger endres.
  2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Provendo AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.